Artykuł

Bezpieczna Szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Proponowane w publikacji działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne mogą mieć charakter prewencyjny. Są również odpowiedzią na obowiązki szkoły – m.in. w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych – które nakłada na szkoły Ustawa Prawo oświatowe.

Fragment publikacji wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Większy tekst
Kontrast