Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.psp1zdzieszowice.edu.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mapy.

Filmy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wilpert, marcin.wilpert@psp1zdzieszowice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 484 42 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od strony ulicy Chrobrego. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniająca swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze trzy wejścia, dwa od strony boisk szkolnych, natomiast trzecie znajduje się od strony ulicy Chrobrego, do którego prowadzi sześć stopni schodowych i jest wyłączone z użytkowania. Z budynkiem szkoły połączona jest sala gimnastyczna. Wejście główne do sali znajduje się na poziomie przyległego terenu i mogą z niego korzystać osoby z niepełnosprawnościami. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind W budynku korytarze, schody oraz balustrady schodowe są zgodne z prawem budowlanym. Sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, korytarz znajduje się na poziomie terenu i pomieszczenia te są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma wind. W obiekcie nie ma również toalet dla osób niepełnosprawnych. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Do wejścia głównego nie prowadzą schody. Brak jest zatem pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Szkoła nie posiada parkingu. 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Większy tekst
Kontrast