Artykuł

Logopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO

PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

mgr Sabina Olczyk- Lepich

Wtorek-       07.10- 08.45

Środa-         12.45- 14.30

Konsultacje dla rodziców- środy po godz.14.30-

po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania              i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

  • zamienia głoski;
  • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;
  • zmienia znaczenie wyrazu;
  • mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;
  • występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży

język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia);

  • nie słyszy;

wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy!!!

ZADANIA LOGOPEDY

  1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  1. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  2. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PODSTAWOWE CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
  2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
  3. Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.
  4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
  5. Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.
  6. Wzbogacanie słownika.
  7. Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

WYMOWA KORYGOWANA JEST Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPÓW:
1. Przygotowawczego (obejmującego usprawnianie słuchu fonematycznego i motoryki narządów mownych).
2. wywołania dźwięku, na który składają się:
• wyjaśnianie położenia narządów mowy
• kontrola czucia skórnego dłoni
• kontrola wzrokowa
• przekształcanie głosek
• autokontrola słuchowa
3. utrwalania (nauczenie posługiwania się wywołaną głoską w różnych kontekstach sytuacyjnych).

PROWADZONA TERAPIA LOGOPEDYCZNA OBEJMUJE:
1. Ćwiczenia oddechowo – fonacyjno – artykulacyjne.
2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz kształtowanie świadomości fonologicznej.
3. Wywołanie oraz prawidłową realizację zaburzonych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie swobodnej.
4. Terapię zaburzeń płynności mówienia.
5. Ćwiczenia wyrazistości mowy.

ROLA RODZICA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

  1. Wspierać dziecko w terapii.
  1. Ograniczać „siedzenie” przed ekranem komputera, tabletu, telefonu, telewizora do absolutnego minimum.
  2. Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli mówić do dziecka poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego.
  3. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zachęcać do opowiadania o otaczającym świecie, o zdarzeniach, czynnościach, cechach przedmiotów, zadawać pytania, dużo rozmawiać.
  4. Czytać dziecku.
  5. Angażować dziecko we wspólne prace domowe, przygotowanie kolacji, porządki, nazywać czynności, przedmioty, cechy, bawić się słowami, neologizmami, powiedzonkami i przysłowiami, tworzyć uogólnienia, szukać wyrazów o podobnym znaczeniu; („kąpiel słowna”).
  6. Dopilnować aby dziecko systematycznie wykonywało ćwiczenia i prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy.
  7. Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia (motywować do pracy łącząc ćwiczenia z pozytywną atmosferą, przeplatać żmudne powtarzanie ćwiczeniami ruchowymi czy oddechowymi w formie zabaw).
  8. Dbać o dobry stan zdrowia, po infekcjach górnych dróg oddechowych kontrolować słuch, dbać o higienę nosa i jamy ustnej, zapewniać zdrową dietę i ruch na świeżym powietrzu.
  9. Niedopuszczalne jest zawstydzanie dziecka, nie należy też żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku sens wypowiedzi, dając prawidłowy wzorzec, ale bez zbędnego komentarza.
Większy tekst
Kontrast