Artykuł

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.

Główne założenia:

 • WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę,
 • Szkoła realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie,
 • Działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.

Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI)

zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)

wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.

Zadania WSDZ

 • zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym,
 • wspieranie uczniów w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
 • inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
 • udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

Orientacja zawodowa w klasach I-VI jest realizowana:

 • podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole i poza nią;
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

            Doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII jest realizowane:

 • podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynikających z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego gdzie doradca zawodowy prowadzący te zajęcia opracowuje rozkład zajęć dla oddziałów klas VII i VIII na zajęcia dydaktyczne w wyznaczonej liczbie godzin wynikającej z ramowych planów nauczania zgodnie z przewidzianymi treściami programowymi;
 • podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole i poza nią;
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
Większy tekst
Kontrast