Artykuł

Baśniowy świat – konkurs plastyczny dla uczniów klas II-IV

Baśniowy świat
konkurs plastyczny dla uczniów klas II-IV

CELE KONKURSU
Wyłonienie najbardziej oryginalnej, nowatorskiej pracy plastycznej będącej interpretacją wybranej baśni.
❖ Zachęcenie dzieci do dokonania plastycznej interpretacji treści wybranej baśni, z wykorzystaniem materiałów naturalnych takich jak: szyszki, kamienie, patyki.
❖ Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu literackiego.
❖ Promocja młodych talentów.

TEMAT KONKURSU:
Temat konkursu brzmi: Baśniowy świat – konkurs plastyczny dla uczniów klas II-IV

Organizatorzy oczekują prac, które powstaną w oparciu o teksty wybranych baśni świata.

ZASADY UCZESTNICTWA :
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-IV PSP 1 w Zdzieszowicach.
2.Ocena prac będzie odbywać się w jednej  kategorii wiekowej- kl. II-IV
3. W powyższej kategorii najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia. Organizatorzy mają prawo nie przyznać wyróżnień.

PRACA KONKURSOWA:
1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, w formie plastycznej, kompozycję płaską, wykonaną na kartce o formacie A3.

Do wykonania kompozycji należy wykorzystać materiały naturalne takie jak: patyki, drobne kamyczki, muszelki. Powinny one stanowić zasadniczą część pracy konkursowej. Dopuszcza się możliwość uzupełniania kompozycji o fragmenty dorysowywane czy domalowywane. Istnieje również możliwość dopełniania kolażu elementami wyklejanki.

2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić  treść wybranej baśni.
3. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne, spójność, walory artystyczne.
4. Praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą klasy.
5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować ZACHOWAŃ zabronionych przez prawo, nieobyczajnych  lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu”.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
1. Prace konkursowe należy składać do 18 stycznia  2019 roku  do pani Justyny Garbacz lub wychowawcy.

PRACA JURY KONKURSU:
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Przebieg jego obrad nie będzie podany do publicznej wiadomości, a wydany werdykt jest ostateczny.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 20 – 25 stycznia 2019r.,ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na najbliższym apelu porządkowym.
3. Oficjalne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

 

Większy tekst
Kontrast