Baśniowy świat
konkurs plastyczny dla uczniów klas II-IV

CELE KONKURSU
Wyłonienie najbardziej oryginalnej, nowatorskiej pracy plastycznej będącej interpretacją wybranej baśni.
❖ Zachęcenie dzieci do dokonania plastycznej interpretacji treści wybranej baśni, z wykorzystaniem materiałów naturalnych takich jak: szyszki, kamienie, patyki.
❖ Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu literackiego.
❖ Promocja młodych talentów.

TEMAT KONKURSU:
Temat konkursu brzmi: Baśniowy świat - konkurs plastyczny dla uczniów klas II-IV

Organizatorzy oczekują prac, które powstaną w oparciu o teksty wybranych baśni świata.

ZASADY UCZESTNICTWA :
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-IV PSP 1 w Zdzieszowicach.
2.Ocena prac będzie odbywać się w jednej  kategorii wiekowej- kl. II-IV
3. W powyższej kategorii najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia. Organizatorzy mają prawo nie przyznać wyróżnień.

PRACA KONKURSOWA:
1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, w formie plastycznej, kompozycję płaską, wykonaną na kartce o formacie A3.

Do wykonania kompozycji należy wykorzystać materiały naturalne takie jak: patyki, drobne kamyczki, muszelki. Powinny one stanowić zasadniczą część pracy konkursowej. Dopuszcza się możliwość uzupełniania kompozycji o fragmenty dorysowywane czy domalowywane. Istnieje również możliwość dopełniania kolażu elementami wyklejanki.

2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić  treść wybranej baśni.
3. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne, spójność, walory artystyczne.
4. Praca winna być opisana imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą klasy.
5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować ZACHOWAŃ zabronionych przez prawo, nieobyczajnych  lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu”.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
1. Prace konkursowe należy składać do 18 stycznia  2019 roku  do pani Justyny Garbacz lub wychowawcy.

PRACA JURY KONKURSU:
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Przebieg jego obrad nie będzie podany do publicznej wiadomości, a wydany werdykt jest ostateczny.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 20 - 25 stycznia 2019r., a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na najbliższym apelu porządkowym.
3. Oficjalne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.