Nauczamy dwóch języków obcych: angielskiego jako obowiązkowego i niemieckiego jako  i ojczystego. Prowadzonych jest wiele różnych zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym, naukowym, sportowym, rekreacyjnym itp. Uczniowie korzystają także z zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, logopedycznych i innych. Najnowszym naszym nabytkiem jest pracownia komputerowa, która działa od 2005r.,a  została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie klasopracownie posiadają dostęp do Internetu.

Placówka szczyci się wysoko wykwalifikowaną i dobrze wykształconą kadrą pedagogiczną, którą cechuje otwartość na zmiany, gotowość do doskonalenia swoich umiejętności i uzupełniania wiedzy.

O nas

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
mieści się w Zdzieszowicach
przy ulicy Chrobrego 36.

Obejmuje pięknie odnowiony budynek, w którym znajdują się sale lekcyjne, biblioteka i świetlica.
Naszą chlubą jest nowo wybudowana sala gimnastyczna z nowoczesnym zapleczem.
Obecnie do PSP nr 1 uczęszcza 250 uczniów. Uczy nas 26 nauczycieli.
Najważniejszymi elementami kształcenia są regionalizm, edukacja europejska, edukacja zdrowotna, edukacja informatyczna i sport.
Uczymy się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego.

Chcemy być dobrze przygotowani do dalszej nauki, otwarci na świat, sprawni fizycznie i wolni od uzależnień.
Posiadamy certyfikat "Szkoła z klasą" i "Szkoła bez przemocy"

About Us

We would like to present our
Janusz Korczak primary school,
which is situated at 36 Chrobrego Street in Zdzieszowice.

The school consist of beautifully renovated building where we can find: classrooms, library and the day room. We are especially are proud of our newly built gymnasium with a modern background.
Nowadays there are 250 students at our school, they are taught by 26 teachers.

The most important aspects connected with education at our school are: regional education, European education, health education and sport.
We are taught two languages: German and English.
We want to be very well prepared for thefurther education and what is more we want to be opened to the world, fit and healthy, free from addictions.

We have gained the "Szkoła z klasą"and "Szkoła bez przemocy".

Über uns

Wir stellen die Grundschule
Nummer 1 in Zdzieszowice vor. Sie trägt den Namen von Janusz Korczak und befindet sich in der Chrobry Straße 36.

Unsere Schule ist schön erneut worden. Hier befinden sich: Klassenräume, eine Bibliothek und ein Gemeinschaftsraum.
Wir sind ganz stolz auf unseren Sportsaal mit moderner Basis.
Die Schule besuchen heutzutage 250 Schüler und Schülerinnen. Hier unterrichten 26 Lehrer.
Zu den wichtigsten Bildungsrichtungen gehören: Regionalismus, europäische Bildung, Gesundheitsbildung und Sport.

Wir lernen zwei Fremdsprachen: Deutsch und Englisch.
Wir wollen uns gut auf die Weiterbildung vorbereiten und leistungsfähig sein.
Für die Welt möchten wir offen und frei von verschiedenen Abhängigkeiten sein.

Wir besitzen das Zertifikat "Szkoła z klasą" und "Szkoła bez przemocy"

2005

Uroczyste nadanie Szkole sztandaru

28 października 2005 roku został nadany szkole sztandar „jako symbol najważniejszych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu”. Został on ufundowany przez władze miasta i gminy.
1999

Przekształcenie Szkoły w sześcioklasową

Od 1 września 1999 roku w efekcie wprowadzania reformy oświatowej doszło do przekształcenia placówki z ośmioletniej w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1.
1997

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

Dziesięcioletni okres budowy sali zakończono z powodzeniem w 1997 roku, a 10 października odbyła się radosna uroczystość – oficjalne oddanie do użytku tego obiektu. Ponadto w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia szkoła została rozbudowana i unowocześniona. Budynek, pomimo, iż „leciwy”, pozostaje w bardzo dobrym stanie, ponieważ, dzięki staraniom dyrektora, został gruntownie wyremontowany i na bieżąco jest modernizowany. W części piwnic wybudowano m.in. łazienki, szatnie. Przeznaczono na ten cel znaczne środki zarówno z funduszy oświatowych, wojewódzkich i lokalnych.
07.10.1993

Dalszy rozwój kulturalno-oświatowy

07.10.1993 roku odbyło się spotkanie z pisarką Wandą Chotomską, działał teatrzyk „Pacynki”, pracowały drużyny harcerskie. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wraz z rozbudową Zakładów Koksowniczych i rozwojem miasta liczba uczniów w szkole znacząco wzrosła.
1990

Nagroda w konkursie „Ślad”

W roku 1990 klasa 8 otrzymała pierwszą nagrodę w wojewódzkim konkursie „Ślad” zorganizowanym przez „Trybunę Opolską”. W ramach tej akcji ósmoklasiści wraz z wychowawcą, panią Marią Jagodzińską, wymalowali sale lekcyjne i przy pomocy rodziców zainstalowali w szkole radiowęzeł.
01.09.1984

Pani Gabriela Ostrychacz dyrektorem szkoły

01.09.1984 roku dyrektorem szkoły została pani Gabriela Ostrychacz, która, przy wsparciu rodziców i władz miasta, rozpoczęła starania o wybudowanie sali gimnastycznej.
1983

Wysoka liczebność uczniów

Szkoła prowadziła 22 oddziały. Borykała się z poważnymi trudnościami lokalowymi, klasy uczyły się nawet w pomieszczeniach należących do Zespołu Szkół Zawodowych. Liczebność klas dochodziła do 45 uczniów. Ta sytuacja uległa radykalnej poprawie w roku 1983, kiedy to zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 3. Od tego momentu „jedynka” stała się szkołą tzw. „jednociągową”, tzn. uczyło się tu tylko osiem klas.
1980

Nadanie Szkole imienia Janusza Korczaka

15.04.1980 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania roku nadało szkole imię Janusza Korczaka. Uroczystość odbyła się 14.10.1980r. Dyrektorem była w tym czasie pani Halina Fert. Szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, bale karnawałowe i inne.
1972 - 1973

Generalny remont budynku

W latach 1972 - 1973 przeprowadzono w szkole kapitalny remont. Dyrektorem szkoły była pani Maria Smeryczańska. W ramach tego remontu wybudowano nowe ubikacje, zlikwidowano piece kaflowe, zainstalowano centralne ogrzewanie.
1969 - 1970

Działalność zespołu muzycznego

Lata 1969 - 1970 to okres sukcesów artystycznych. Były one możliwe dzięki pracy pana Jana Janeczko, który założył zespół muzyczny i chór szkolny. Występy młodych artystów pod kierunkiem nauczyciela uświetniały nie tylko uroczystości lokalne, ale i powiatowe.
1966

Udział w konkursie „Pięć Milionów’

W latach 1963 - 1968 szkoła odnosiła wielkie sukcesy w sporcie. Stało się to za sprawą pana Leona Nosili – nauczyciela wychowania fizycznego. Zespoły trzynastolatków dziewcząt i chłopców z „jedynki” brały udział w konkursie „Pięciu Milionów”. Był to konkurs ogólnopolski, a rozgrywki ćwierćfinałowe i dalsze transmitowała telewizja. Drużyny z naszej szkoły doszły do rozgrywek półfinałowych. Był to ogromny sukces, zwłaszcza że nie dysponowano salą gimnastyczną, lekcje wychowania fizycznego odbywały się w maleńkiej salce, mieszczącej się na parterze w Przedszkolu nr 4.
10.02.1949

Stan szkoły po II wojnie światowej

10.02.1949 roku rozpoczęła pracę biblioteka, świetlica i szkolny kącik PCK. Z informacji, które się zachowały z tamtych czasów, wynika, że w dniu 01.09.1950 roku grono pedagogiczne szkoły liczyło 7 osób.
1929

Otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 1

Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach, mieszczącą się przy ulicy Chrobrego 36 wybudowano w 1929 roku. Natomiast pierwsza placówka oświatowa w Zdzieszowicach działała w budynku znajdującym się przy tej samej ulicy, ale nieco dalej w kierunku skrzyżowania z ulicą Karola Miarki, nieopodal kapliczki św. Jana Chrzciciela. Powstała w 1890 roku. Obecnie w tym miejscu znajdują się nasze szkolne boiska. Następnie wybudowano czteroklasową szkołę, mieszczącą przy ulicy Karola Marki ( współcześnie znajduje się tam Publiczne Przedszkole nr 4). Stary budynek szkolny zaadaptowano na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy. Po II wojnie światowej w tym miejscu funkcjonował sklep Gminnej Spółdzielni, a następnie był to dom mieszkalny. W 1929 roku oddano do użytku nowy budynek przy ulicy Chrobrego i tam przeniesiono szkołę z ulicy Karola Miarki, a w opuszczonym lokalu urządzono przedszkole prowadzone przez siostry zakonne. W czasie II wojny światowej działalność szkoły została zawieszona. Ponownego otwarcia placówki dokonano 06.09.1945 roku.