Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Deklaracja Dostępności

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach.

Nazwa podmiotu publicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

Adres strony internetowej

http://www.psp1zdzieszowice.edu.pl

Data opublikowania strony internetowej

15.05.2020r.

Data ostatnie dużej aktualizacji

15.05.2020r.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

18.09.2020r.

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa

Artur Przywara

artur.przywara@psp1zdzieszowice.edu.pl

tel: 792 749 923

Procedura wnioskowo-skargowa

Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektury

Większy tekst
Kontrast