Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Pedagog

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Zadania pedagoga szkolnego

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy…
Przeczytaj więcej

Większy tekst
Kontrast