Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

II LO Opole Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

II LO Opole Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 

 Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [ » [Otwórz] ] 
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf 
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/(…) 

 Oferta edukacyjna 

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć osiem klas pierwszych: 

 • Klasa A – matematyczno – fizyczna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: j. angielski, informatyka, geografia. 
 • Klasa B – matematyczno i informatyczna z elementami programowania – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, j. angielski, geografia. 
 • Klasa C – społeczno – prawna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i wiedza o społeczeństwie oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: historia, j. angielski. 
 • Klasa D – biologiczno – chemiczna (medyczna) – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, j. angielski, matematyka. 
 • Klasa E – biologiczno – chemiczna z elementami dietetyki – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia i chemia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: fizyka, j. angielski, matematyka. 
 • Klasa F –dwujęzyczna z językiem niemieckim. Obowiązkowo realizują język polski na poziomie rozszerzonym oraz dwa przemiory do wyboru spośród następujących: matematyka, geografia, historia i biologia. 
 • Klasa G – matematyczno – geograficzna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i geografia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: WOS, fizyka, j. angielski. 
 • Klasa H – humanistyczno – psychologiczna – przedmioty obowiązkowo realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski i historia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, biologia, j. angielski. 

Planowana liczebność oddziałów: 28 
  

Postępowanie rekrutacyjne 

Zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 

  Pierwszy przedmiot Drugi przedmiot 
Klasa A – matematyczno – fizyczna fizyka informatyka lub geografia 
Klasa B – matematyczno – informatyczna z elementami programowania informatyka fizyka lub j. angielski 
Klasa C – społeczno – prawna historia wos lub j. angielski 
Klasa D – biologiczni – chemiczna (medyczna) biologia chemia lub fizyka 
Klasa E – biologiczno – chemiczna z elementami dietetyki biologia chemia lub fizyka 
Klasa F – dwujęzyczna z językiem niemieckim język niemiecki historia, geografia lub biologia 
Klasa G – matematyczno – geograficzna geografia Fizyka lub wos 
Klasa H – humanistyczno – psychologiczna historia j. angielski lub biologia 

Uczniowie aplikujący do naszego liceum powinni uzyskać minimum 130 punktów w procesie rekrutacyjnym. 

Języki obce 

W klasach A, B, C, D, E, G, H pierwszym językiem obcym jest język angielski. 
W oddziale dwujęzycznym drugim językiem obcym jest język angielski. 

Nauka drugiego języka obcego może być realizowana w grupach międzyklasowych. 

Możliwości wyboru nauki drugiego języka obcego w większości klas (za wyjątkiem oddziału dwujęzycznego) są następujące: 

 • język francuski (od podstaw i kontynuacja) 
 • język niemiecki (od podstaw i kontynuacja) 
 • język hiszpański (od podstaw i kontynuacja) 

Oddziały dwujęzyczne 

W roku szkolnym planowane jest utworzenie niemieckiego oddziału dwujęzycznego. 

» [WNIOSEK] ] o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego można składać w dniach 17 – 31 maja 2021r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lo2.opole.pl

W rekrutacji do klas dwujęzycznych konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 – część pisemna, a o godz. 11:00 – część ustna

Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona przy wejściu do szkoły. 

Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Za zdany uznany jest egzamin, z którego kandydat uzyska min. 20 pkt (50%). 

WAŻNE! 

Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uwaga! Należy złożyć wniosek wg terminarza rekrutacji do klasy dwujęzycznej

Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego [ » [ZAŁĄCZNIK] ] 

 
Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana do publicznej wiadomości w szkole i na stronie internetowej w dniu 11 czerwca 2021r.  

Większy tekst
Kontrast