Artykuł

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Spieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Prowadzeniem zajęć i działań z zakresu doradztwa zawodowego.

22 thoughts on “Zadania pedagoga szkolnego

 1. Pingback: live sex cams

 2. Pingback: live sex cams

 3. Pingback: french pitbull puppies

 4. Pingback: best university Egypt

 5. Pingback: Queen Arwa University

 6. Pingback: Scientific Research

 7. Pingback: Kampus Islam Terbaik

 8. Pingback: FiverrEarn

 9. Pingback: FiverrEarn

 10. Pingback: FiverrEarn

 11. Pingback: FiverrEarn

 12. Pingback: FiverrEarn

 13. Pingback: FiverrEarn

 14. Pingback: Generator Repair Sheffield

 15. Pingback: resurge scam

 16. Pingback: cheap sex cams

 17. Pingback: fullersears.com

 18. Pingback: fullersears.com

 19. Pingback: fullersears.com

 20. Pingback: fullersears.com

 21. Pingback: canine probiotics

 22. Pingback: french bulldog

Comments are closed.

Większy tekst
Kontrast