Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Zadania pedagoga szkolnego

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Zadania pedagoga szkolnego

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Spieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Prowadzeniem zajęć i działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Program „Myślę pozytywnie”

Nasza szkoła bierze udział w programie pt. „Myślę pozytywnie”.

„Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL59i21HbpDTxSgPBim0FOtcveaMH24u_E

Kompleksowy program wsparcia pozytywnych zmian w podejściu do zdrowia psychicznego.

Projekt ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego.

Program ten wyróżnia fakt, że jest wielopłaszczyznowy i zakłada dotarcie do nauczycieli, rodziców, jak i bezpośrednio dzieci i młodzieży. Chcemy uświadomić osobom dorosłym mającym wpływ na rozwój młodych osób jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

W ramach projektu powstała platforma myslepozytywnie.pl, która ma łączyć ze sobą wszystkie najważniejsze elementy programu:

 • bezpłatne materiały (scenariusze wraz pomocami) dla nauczycieli i rodziców
 • e-learning w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców
 • kampanię medialną „Poukładaj sobie w głowie na Nowy Rok”
 • prezentację koncepcji profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Większy tekst
Kontrast